Shihan Julien Porterie - Kyoshi en Taikiken

Félicitations au Shihan Julien Porterie, qui à été honoré du grade de Kyoshi - Maitre instructeur des mains de Marshall MC Donagh Shihan.